مرکز چاب کتاب ساهورا

استخراج مقاله از پایان نامه

در پروسه استخراج مقاله از پایان نامه هم باید به بخش متون دقت شود و هم از نظر موضوع قابل پذیرش باشد.در صورتی که زمان کافی نداشته باشید، انجام همه این موارد آن هم در زمانی که از زمان همایش و کنفرانسها اعلام می شود، تقریباً غیرمنطقی به نظر می رسد اما تیم حرفه ای ساهورا بهترینها را برای شما در نظر دارد

بیشتر بخوانید