مرکز چاب کتاب ساهورا

اخذ سریع مجوز کتاب از ارشاد در کوتاهترین زمان

یکی از اصلی ترین مراحل چاپ کتاب اخذ سریع مجوز چاپ کتاب از ارشاد است. نمی شود که پس از ترجمه یا تالیف کتابی مستقیم به چاپخانه رفت و کتاب خود را چاپ کرد.

بیشتر بخوانید