مرکز چاب کتاب ساهورا

بازنویسی

هرکسی توانایی و مهارتهای لازم برای بازنویسی را ندارد. بازنویسی از جمله خدماتی است که افراد به آن نیاز پیدا میکنند اما اصول و قواعد آن را نمیشناسند. در بازنویسی باید به گونه ای عمل کنیم تا متهم به پلاجریسم و سرقت ادبی نشویم و در عین حال معنا و مفهوم اصلی را حفظ کنیم.

بیشتر بخوانید