مرکز چاب کتاب ساهورا

خلاصه نویسی

کسی می بایست خلاصه نویسی را برعهده بگیرد که هم نگاه درستی به تحلیل مطالب دارد و هم قوانین و هم اصول خلاصه نویسی را یاد گرفته است. ساهورا یک مرکز کاملاً مطمئن در زمینه تهیه متون خلاصه شده است. به طوری که کار پس از تهیه، بازبینی می شود تا از نظر کیفیت مورد تایید قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید