مرکز چاب کتاب ساهورا

تدوین ویدئو

تیم تدوین ویدئو ساهورا، تدوین ترکیبی و یا تدوین بر مبنای شکل و صدا را گزینه بی نظیری برای تیزرهای تبلیغاتی به خصوص تبلیغ فروشگاهی در نظر گرفته است به طوری که رفتن از یک نما به نمای دیگر از نظر شکل، بعد، رنگ و صدا بهم شبیه هستند اما اثر غافلگیری نیز برای آن اعمال می شود.

بیشتر بخوانید