مرکز چاب کتاب ساهورا

راز سرزمین میگیا

کتابهای زیادی درباره جادو و مکانهای جادویی در سراسر دنیا وجود دارد، کتابی که معرفی میشود از یک سرزمین جادویی سخن خواهد گفت که راه ورودی یک اشکاف در عمارتی بزرگ که مسیر سرزمینی خاص است، میباشد.

بیشتر بخوانید