مرکز چاب کتاب ساهورا

راز سرزمین میگیا

کتابهای زیادی درباره جادو و مکانهای جادویی در سراسر دنیا وجود دارد، کتابی که معرفی میشود از یک سرزمین جادویی سخن خواهد گفت که راه ورودی یک اشکاف در عمارتی بزرگ که مسیر سرزمینی خاص است، میباشد.

بیشتر بخوانید

گفتگوهایم با مهربانو

نوشتن خاطرات همیشه لذت بخش بوده و دلنشین‌تر و جذاب‌تر از آن شنیدن و خواندن خاطرات کسانی است که آنها را تعریف میکنند. کتاب حاضر در بردارنده خاطراتی از کودکی تا جوانی نویسنده‌ای تواناست

بیشتر بخوانید

دوست خوش‌نویس من

تو شجاع‌تر از چیزی هستی که فکر میکنی و با استعدادتر از چیزی هستی که میدانی. توانایی‌هایت بیشتر از چیزی است که تصور میکنی، پس به خودت باور داشته باش.

بیشتر بخوانید

ناشناس آشنا

دنیا با تمام تحولاتش و با تمام تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفتش، همچنان به آنانی که کتاب میخوانند و حتی کتاب نیز مینویسند، نیاز دارد. به ویژه که این علاقه به خواندن و نوشتن کتاب از سمت نوجوانی باشد در ابتدای راه جوانی.

بیشتر بخوانید

تنها و با هم در جزیره سکوت

گاهی در خواب هم میتوان واقعی بود و یا در واقعیت هم میتوان در خواب سیر کرد. آنچه اهمیت دارد زندگی ماست که درگیر این خواب یا واقعیت میشود، آن را باید قدر دانست.

بیشتر بخوانید

رهبری سازمانی در هنگام تحول دیجیتالی

ديجیتالی شدن صرفاً موضوعی پیرامون فناوری نیست، بلکه همه کارکنان و سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد. هر اقدام ديجیتال نیازمند هماهنگی و هم راستايی میان فناوری، فرايند و کارکنان است و رهبری ديجیتال رکن برقراری اين هماهنگی است.

بیشتر بخوانید

نظام تصمیم گیری و اداره تعاونیهای فراگیر ملی

از آن جهت که افراد کم درامد و بدون سرمایه میتوانند در شرکتهای تعاونی گرد هم آیند، لذا این شرکتها از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در کتاب پیش رو اداره شرکتهای تعاونی فراگیر ملی بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

از زبان گذشتگان بختیاری به روایت جوان امروز

امروزه که اکثر جوانان بیتفاوت از کنار پیشینه ی جامعه ای که از آن آمده اند میگذرند، نویسنده جوانی با گردآوری ضرب المثلهای ایلی شناخته شده سعی در زنده نگه داشتن فرهنگ سابق نموده است.

بیشتر بخوانید

نگارا چهره گشایی دل بر آب و رنگ

آبرنگ، تلفیقی از آب و رنگ، آب که به زندگی جان میدهد و رنگ که به زندگی روح میبخشد. چه زیباست با آب و رنگ چهره آفریدن که هم جان دارد و هم روح.

بیشتر بخوانید